opslagsord: 2 side 1 af 1

1. пълкъ Полк — плъкъ, пълкъ (19) 1. Войско: Та преди пѣснѣ пояше ... храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы Касожьскыми. 3—4. Наплънився (Игорь) ратнаго духа, наведе своя храбрыя Mere…
2. първыи Первый — пръвыи — първыи, -ая, ое (3) 1. Прежний, давний: Помняшеть бо, рече, първыхъ временъ усобіцѣ. 3. О! стонати Рускои земли, помянувше пръвую годину, и пръвыхъ князеи! 37. Mere…