tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А Б В Г Д Е Є Ж З І И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ѡ Ц Ч Щ Ш Ю Я Ѳ Ѵ
opslagsord: 1,084 side 1 af 55
абїє
[а́бїє] за́раꙁ
авва
[а́вва] та́то, ѡте́ц
агг̃лъ
[а́гг̃лъ] вѣ́стник албо повѣда́
агнецъ
[а́гнецъ] бара́нок
агнїца
[а́гнїца] молода́ѧ ове́чк
адъ
[а́дъ] те́мность, недовѣ́домое мѣ́сце, преисподнѧѧ. по гре́цъку а́дис и аíдис
аеръ
[а́еръ] възду́х
аꙁъ
[а́ꙁъ]
акаѳистъ
[ака́ѳистъ] не сѣда́лн
акриды
[акри́ды] вершки́ деревѧньíи пучѧ, и тыж ко́ник
алавастръ
[алава́стръ] ка́мен е́стъ так наꙁва́ный. ис того̀ ка́мене оуро́бленый сло́икъ, а́лбо скри́ночк
алектор
[але́кто(р)] пѣ́ве
алканіе
[алка́ніе] и́сти хоте́нї
алчу
[а́лчу] и́сти хочу
алчъба
[а(л)ч(ъ)ба] голо́дность
алълилуіѧ
[ал(ъ)лилуíѧ] хва́ла б̃у. Геръман патриархъ в толкова́ніи литургíи ст̃ои мо́витъ. алълилуїѧ, прихо́дит хо́дит б̃ъ, хвали́те и въспѣвайте жива́го б̃а. євре́йским бо̀ яꙁьíком е́стъ а́ль, идет, More…
амин
[ами(н)] запра́вды албо нехай та́къ бу́дет
анѳипат
[а(н)ѳипа(т)] бурми́стръ, ста́ршїй радца, а́лбо спра́въца въ якой земли́. в дѣѧ́нїѧх апостолских въ главѣ́ ѳі̃ при конци́.
апостолъ
[апо́(с)толъ] послане́ц
архангелъ
[а(р)ха́(н)гелъ] ста́роста а́гг̃ельскі
[chu-sla] Лексис Лаврентія Зизанія Ordbogserver
til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12