opslagsord: 6 side 1 af 1

1. ѯанѳїкъ ѯа́нѳїкъ
2. ѯенїѧ ѯе́нїѧ Ксения
3. ѯенодохъ ѯенодо́хъ
4. ѯилагогъ ѯилагогъ алое дерево
5. ѯилолой ѯилоло́й
6. ѯиропотамъ ѯиропота́мъ 1. сухой поток2. монастырь на Афоне