tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
A

a, àblъ, àblъka, àblъko, àblъkъ, àblo, àblonь, àbolnь, àgnьcь, àgnę, ȁgoda, ȃje, àma, àsъtrě̄bъ, àsъtrę̄bъ, ȁsenъ, ȁsenь, àstrě̄bъ, àstrę̄bъ, adati, ajьce, akъ, akъjь, ako, arь̀mъ, arьmò, aščerъ, avьnъ, avě, aviti, azъ, azьno

B

bъ̀dr̨ь, bъ̀drъ, bъ̑rz, bьbrъ, bьčelà, bādàti, bъděti, bьlnъ, bьlnika, bьlniti, bьlnovati, bьrati, bьrgъ, bъrna, bъrtъ, bъrtь, bъrzdъ, bȁba, bàjati, bȁsn̨a, bàviti, badli, badlovati, bagno, basnь, bě̄dà, bě̄dìti, bě̀gati, bě́lъ, bě̑sъ, bèrdjь, bȇrgъ, bèrmę, bèrza, běžàti, bebrъ, bedra, bedrò, belenъ, belená, beleniti, belnъ, belniti, belnovati, bergtì, berstъ, bez, bezъ, bìčь, bìdlo, bìti, bìtva, bl̨ьvàti, blьknǫti, blьskъ, blьščati, bl̨ustì, blъxà, blě̑dъ, blě̑skъ, blędь, blějati, blęsti, blekъ, blekota, blekotъ, bliscati, bliskъ, bliskati, blistati, blizъ, blizь, blizъkъ, blizna, blizno, blǭdìti, blǫ̑dъ, bo, bǫbьniti, bǫbьnъ, bȏgъ, bȏlь, bȏlgъ, bȏlgo, bòlna, bòlto, bȏrъ, bȏrgъ, bȏrnь, bȍršьno, bòrti, bȏrvъ, bȏsъ, bobrъ, bodъlь, bodàti, bogàtъ, bojь, bojati sę, bojaznь, bol̨ьjь, bol̨e, bol̨eje, bolěti, bolnъ, bolnь, boln̨a, bolnьje, bolniti, bolzьno, bolzìna, bordà, bordatъ, bordlo, borna, borzdà, bostì, brьdnǫti, brъkati, brъknǫti, brьnьje, brьna, brъsati, brъselije, brъselь, brъsnǫti, brъstь, br̨ȗxo, br̨ȗxъ, brьvъnò, brъzda, bràtъ, bràtьja, bràtrъ, bràtrьja, brę̀knǫti, brězgъ, bręždžati, brediti, brestì, brìti, brìtva, bričь, bridъ, bridь, bridъkъ, brȏdъ, brodìti, bronъ, brusьnica, brutъ, bry, brysadlo, bùr̨a, bujь, bujьnъ, būčàti, būdìti, bỳstrъ, bỳti, bydlo, bylьje, bytьje, byvati

C

cě, cě̄dìti, cě̑lъ, cě̄lìti, cě̄nà, cě̄nìti, cè̌sta, cě̑vь, cě̄và, cělovàti, cěstiti, cěvьnica

Č

čь̀rnъ, čь̑stь, čьrmьnovati sę, čьrmьnъ, čьrpati, čьrstvъ, čьrtà, čьrvь, čьto, čьxati, čàdjь, čàdja, čàjati, čàsъ, čadъ, čakati, čarъ, čara, čarodějь, čę̑stь, čędъ, čędь, čęda, čędo, čérdъ, čȇrpъ, čȇrvo, čęstъ, čèznǫti, čekati, čel̨adь, čelesьnъ, čelesьnъjь, čelò, čelověkъ, čemerъ, čemerica, čemerika, čerdà, čerdìti, čerěnъ, čerěnь, čermъša, čermъšь, čermъxa, čermuša, čermuxa, černъ, černь, černovitъ, černovъ, čerpati, čerpti, čersъ, čerslò, čersti, červьje, čerzъ, česàti, česnъ, česnъkъ, česno, četvьrtъ, četverъ, četvorъ, četỳre, či, čȋnъ, čìstъ, čìstiti, činìti, čisti, čitati, čixati, čùdo, čùti, čuditi, čuditi sę

D

dъ̑lgъ, dь̀lgъ, dь̑nь, dьbrь, dъkti, dьlь, dьl̨a, dьlbiti, dьlgotà, dьliti, dьlti, dьly, dьnьsь, dъnò, dьrati, dьrba, dьrbati, dьrgati, dьrnǫti, dьrpati, dьrvьn̨a, dьrzъ, dьrzъkъ, dьrzati, dьrznǫti, dьržati, dъva, dāvàti, dāvìti, dīvìti, dъvogubъ, dъvogubьnъ, dъvojь, dъxъ, dъxnǫti, dъždžь, da, dȃnь, dȃrъ, dàti, dadjьbogъ, dadja, dajati, dalь, dal̨a, dalèkъ, datelь, davьnъ, davě, dě̀dъ, dę̀ga, dě́lъ, dě̀lo, dě̄rà, dę̄snà, dę̄snò, dě̀va, dě̀verь, dē̌žà, dęgъ, dęglъ, dęglь, děl̨ьma, děl̨a, děl̨a, dělati, děliti, dérnъ, dȇrvo, dȅsętь, dȅsnъ, dětę, dętelъ, děti, dȅvętь, děvìca, debelъ, debelьstvo, degъtь, deltò, dertì, desętъ, desiti, devętъ, dȋvo, dikъ, dir̨a, dira, diriti, divъ, divь, divьnъ, do, dǫ̑bъ, dǭgà, dǫ̀ti, dòl̨a, dòlnь, dȏmъ, dȍma, dȏrgъ, dòrga, doba, dobl̨ь, dobrъ, dojìti, dojidlica, dojidlo, dolъ, doltò, domovъ, dositi, dovьlěti, drъ̏vo, drъgati, drьkolь, drьkolьje, drāpàti, drъžь, drъžati, drāžìti, drabъ, draskati, drě̄màti, drebъ, drebьnъ, drebà, drebězgъ, drevьnъ, drevьnь, drevě, drevje, driskati, dristati, drǫ́gъ, drǫ́kъ, drobъ, drobь, drobьnъ, drobà, drobězga, drobězgъ, drobìna, drobìti, dročiti, droga, drokъ, droka, drozdъ, droždža, droždžьje, drȗgъ, družìna, dȗxъ, dunǫti, dupa, dupę, dupina, duplь, dupl̨a, duplò, durъ, durь, durьnъ, dura, duti, dužь, dūrìti, dūšà, dūxàti, dvьrь, dva, dvòrъ, dvogubъ, dvogubьnъ, dvojь, dvoxati, dỳmъ, dyr'a, dyra, dyxati, dzělo

E

ě̑dь, ȇ̌dъ, ě̑rъ, ě̀snъ, ě̀to, ě̀zva, ěbàti, ęcati, ęčьmy, ęčati, ȇdlь, ędrъ, ědro, ędza, ęga, ękati, ěrъ, ěrь, ěrьcь, ěrъka, ěra, ěrę, ěrina, ěro, ěrostь, ȅrxъkъ, ȅsenь, ěskarъ, ěsti, ěti, ęti, ętry, ěxati, ězъ, ězda, ȅzerъ, ȅzero, ězgarъ, ězgarь, ęzỳkъ, ěžь, ěža, ěždžь, ěždžikъ, ebàti, edьnъ, edьnakъ, edъvà, edìnъ, edinakъ, edlà, edvà, elьcь, elъkъ, elьxa, elbedь, elbedà, elbǭtь, elenъ, elenь, emela, emelo, emešь, emexъ, emežь, erębъ, erębъkъ, erębь, erębica, erębina, ernь, ertь, ese, esètra, esètrъ, esera, esetь, esmь, estь, ešče, eterъ, etì, eto, evьja, evьn̨a, evìnъ, ezъ, ežь, eževica, eževika, ežica, ežika, ežina

Ē

ę̄drò, ę̄trò

G

gъ̑rdъ, gъ̀rdlo, gъ̑rstь, gъbežь, gъlbь, gъnàti, gъnǫti, gъrbъ, gъrba, gъrkati, gъrnъ, gъrnidlo, gъrno, gāsìti, gàdъ, gàziti, gabati, gadati, gaditi, gajati, gasnǫti, gatъ, gatь, gatati, glьjь, glīstà, glъtati, glàdъkъ, glabati, glabiti, glazъ, glę̀dati, ględěti, glěnъ, glěnь, glěvъ, glěvь, glěva, gleznъ, glezna, glezno, glìna, glístъ, glìva, glǫbòkъ, glògъ, globa, globati, globìti, glota, glȗxъ, glumъ, gluma, glumiti, glupъ, gńìda, gńìti, gńilъ, gnьsь, gně̀vъ, gně̄zdò, gnestì, gnȏjь, gnǫsьnъ, gnǫšati, gnȗsъ, gnusьnъ, gnusiti, gnušati, gǫ̀ba, gǫ̑sь, gǫ̑stъ, gǫgn̨ati, gǫgn̨avъ, gǫgnati, gǫgnavъ, gǫgniti, gǫgnivъ, gȏjь, gòlъ, gȏldъ, gȍlǫbь, gȏlsъ, gȍr̨e, gȏrdъ, górdja, gòrxъ, gȏstь, gǫsti, gǫžь, gǫžьva, gǫžьvь, gobьzъ, gobino, godъ, godьnъ, godina, goditi, gojiti, golěmъ, golěnь, golgolati, golgolъ, golǫbъ, golotь, golota, golvà, gomol̨a, gomola, gomula, goněti, gonìti, gorьjь, gorьkъ, gorà, gordjь, gorěti, gornъ, gorno, gospodinъ, gospodь, govьnò, govę̀do, gověti, govorъ, govorìti, grъmъ, grъměždžь, grьměti, gràbiti, gràdъ, grajati, grakati, gramada, grę̄dà, grě́xъ, grę̑znǫti, grę̑zь, grějati, gręsti, grěti, gręza, grebenь, greti, grìva, gribati, grivьna, grǫ̀da, grǫ̑dь, grǫbъ, grǫdъ, grȏmъ, gròzdъ, grǫziti, grobъ, gromada, grozьnъ, grozà, grozdьje, grozdьno, grozdьnъ, groziti, grubъ, grudъ, gruda, grustь, grỳzti, gryzati, gubìti, gumьnò, gvě̄zdà, gvorъ, gvozdъ, gvozdь, gvozdi, gỳnǫti, gybati, gyža

I

i

J

jь̑go, jьde, jьgъlà, jьgrь, jьgra, jьgrati, jьkrà, jьkro, jьlъ, jьlъkъ, jьlьmъ, jьmàti, jьmę, jьměti, jьmela, jьmelo, jьnogъ, jelьša, jesìka, ju, jùgъ, jȗnъ, juže, jūxà

K

, kъ̀rpa, kъde, kādìti, kъjь, kъkъn̨ь, kъkn̨ь, kъlъ, kъlbь, kъlkъ, kъlka, kъlpь, kъn, kъr̨ь, kъrkati, kъrknǫti, kъrmъ, kъrma, kъrnъ, kъrzno, kъsьnъ, kъšь, kъšiti, kъto, kъxati, kъxnǫti, kъznь, kàjati, kȃlъ, kadìdlo, kakъ, kaliti, kamy, kara, karati, kasati, kašьl̨ati, kašьlь, kašlь, kašl̨ati, kazati, kaziti, kaznь, klъcati, klъkati, kl̨účь, kl̨ùka, kl̨učiti, klasti, klęčati, klějь, klěšča, klěščiti, klětь, klegъtati, klegota, klegotъ, klekъtati, klekotati, klekotъ, klìcati, klìkati, klìknǫti, klikъ, klokotati, kǫ̑sъ, kǫ́tъ, kǫda, kǫdě, kòlъ, kòlda, kȏlsъ, kòn̨ь, kǫpina, kòrsta, kórtъ, kòrva, kȏsъ, kǫsati, kȏstь, kòšь, kǫtati, kǫtja, kòža, kobь, kobьcь, kogъda, kogъdy, kojariti, kokošь, kokotъ, kolě̀no, koliko, kolkolъ, kolo, koltъ, kolta, kolti, koltiti, kolto, konъ, konьcь, kopьje, kopъtъ, kopъtь, kopa, kopati, koprъ, korъ, korьcь, korà, korbī, korbъ, korba, korda, korenь, korìti, korica, kortъkъ, korỳto, kosà, kosmъ, kosnǫti, košarъ, košara, košer̨a, kotъ, kotьcь, koterъ, kotera, kotìti sę, kotorъ, kotora, kovati, kozьlъ, kozà, krīdlò, krьnica, krьnǫti, krъvьnъ, krъxъ, krъxa, krajь, krakati, krasьnъ, krasà, krasti, krě̀slo, krěpъ, krěpъkъ, krečetъ, kremy, krȋkъ, kričati, krina, krinica, kriti, krǫ̑gъ, krǫčina, krǫglъ, krǫpъ, krǫpěti, krȍsno, krǫtъ, krǫtiti, krojiti, kroma, kromě, kropiti, krotъkъ, krotiti, krovъ, krukъ, krupьnъ, kruxъ, krūpà, kry, krỳti, kùditi, kùpъ, kuča, kudъ, kudь, kudo, kujati, kuka, kukati, kukonosъ, kurъ, kurenьje, kurica, kutiti, kuzn̨a, kūrìti, kvȃsъ, kvě̑tъ, kvisti, kỳla, kydati, kydnǫti

L

lь̑nъ, lь̑stь, lъbъ, līcè, lьdza, lьgъkъ, lьga, lъgati, lьjati, lъkno, lьněnъ, lьnǫti, lъskъ, l̨ȗdъ, l̨ȗdьje, l̨ubъ, l̨ubo, l̨uby, l̨udìna, l̨udinъ, l̨utъ, l̨utiti, l̨ūbìti, līzàti, lъžь, lъža, làjati, làpa, làska, làskati, làziti, lakati, lamъ, lasъ, lazъ, lę̀ga, lě̑pъ, lě̑sъ, lě̀to, lě̑vъ, lě̑xà, lě̀zti, lęcati, lȇdъ, lędvьja, lędvьje, lěgati, lękъ, lękati, lękti, lěnъ, lěnь, lěnìvъ, lěpiti, lětь, lěviti, ledva, legti, lemešь, lemexъ, lemežь, letěti, ležàti, lìpa, lȋstъ, lìti, libъ, libavъ, liběvъ, libivъ, libovъ, likъ, lisъ, lisa, lisìca, lišiti, lixъ, lixo, lǭčìti, lǫ̑gъ, lǫ̑kъ, lǫčьje, lȏgъ, lȏjь, lǫkàvъ, lȏvъ, lobъzati, lokati, loky, lomìti, lonò, lopàta, lososь, lošь, lovìti, lozà, lože, ložìti, lǭkà, lȗbъ, lùža, lučiti, ludъ, lugъ, lunà, luskъ, luska, luskati, luspa, luščiti, luzga, lūčà, lysъ, lytъka

M

mь̀čь, mь̀rkъ, mь̀rtvъ, mьčьtъ, mьčьta, mъčati, mъdьlь, mъdьlьnъ, mъděti, mьgà, mьglà, mьgnǫti, mъknǫti, mьlčàti, mъldni, mъlva, mъlviti, mъmati, mьn̨ьjь, mьn̨e, mьn̨eje, mьně, mьněti, mъnogъ, mъrgati, mьrkъ, mьrknǫti, mъrky, mъrmъrati, mъrmiti, mъrmrati, mьrzěti, mьrziti, mьrznǫti, mьstь, mьsta, mьstiti, mьšelъ, mъšica, mъxъ, mъxa, māxàti, mьzdà, mьzěti, mъzgъ, mъzga, mьža, mьžati, mъždžiti, mьžiti, màkъ, màlъ, mȃmъ, màslo, mȃstь, màti, mȃzъ, mȃzь, màzati, majati, malъkъ, mamiti, maniti, manǫti, mara, matati, materъ, materьnъ, materьstvo, matorъ, matorьnъ, mavati, mę, mě̀dь, mě̀lъ, mě̀lъkъ, mě̀ra, mě̀riti, mě̀sęcь, mě̑sìti, mę̑so, mě̀sto, mě̑xъ, mě̄zgà, mèčь, mȇdъ, mękъkъ, męknǫti, mělъ, mělь, měna, měniti, mèrža, męsti, měšъkъ, męti, męzdra, męzdro, medjà, medju, medojědъ, medvà, medvě̀dь, melkò, melti, melzti, mene, merti, mestì, metàti, mȋgъ, mìlъ, migati, miglъ, mijati, mikati, mimo, minǫti, minovati, mirъ, mitě, mitusь, mitva, mižati, mlinъ, mǫ̀čiti, mǫ́drъ, mǫ̀ka, mǭtìti, mǫ̑žь, mȏltъ, mȍr̨e, mȏrkъ, mòrzъ, mȏstъ, mȏzgъ, močìti, modla, modliti, modrъ, mogtь, mogti, mojь, mokrъ, molь, moldъ, moldьnъ, moldenьcь, moltiti, monisto, morъ, morà, morky, morvi, mošьna, motati, motriti, motyka, moždžanъ, moždženo, moždženь, mǭkà, mùxa, muditi, murъ, mura, muzgъ, muzga, my, mỳdlo, my̑slь, mỳšь, mỳti, mykati, myšьca, myto

N

, nъně, nāròdъ, na, nȃgъ, náglъ, načęti, nadъ, nasъ, natь, naustiti, ne, nȅbo, někъto, nȇrstъ, nȇrstь, nebogъ, nedǫ̀gъ, negodovati, nejęsytь, nekъto, nerti, nestera, nestì, netьjь, netopyr'ь, nevě̀sta, nevodъ, neže, ni, nìščь, nìtь, nicь, nicati, ničati, nikati, niknǫti, niže, nǫ̀dja, nǫditi, nǫkati, nȏktь, nȏrstъ, nȏrstь, nȏsъ, nòvъ, nòžь, nogъtь, nogà, norà, norvъ, norvь, nosìti, novákъ, nozdr̨a, nozdra, nùdja, nuditi, nukati, nura, nuriti, nuta, nyně, nyr̨ati

O

ǫ̑gъlъ, ǫ̀glь, ǫ́sъ, ǫ̀zlъ, ǫ́žь, ǫdìti, òdrъ, ògn'ь, ǫgorь, ȍko, ǫkotь, ȏlъ, òlčьnъ, ȍlkъtъ, ȍlkъtь, òlkati, òlkomъ, òlkomъjь, òlni, ȍlovo, ȏlsь, ȍpakъ, ȍpako, ȍpaky, òrdlo, òrkъ, òrmę, òrmo, òrtajь, ȏsь, òsmь, ȏstь, ǫtrь, ǫty, ǫzъkъ, ǫziti, ob, obьlъ, obьtjь, oba, obětjati, obolkъ, oborъ, obora, obrěsti, obuti, odolě̀ti, ojьminъ, oje, okъnò, olьsъ, olьsa, olьse, olьša, olьxa, olbodà, olbǭdь, olbǭtь, oldi, olni, olnìta, onъ, onutja, orь̀lъ, orьmò, oràti, orbъ, orbiti, orbòta, orě̀xъ, oriti, orkỳta, orlьja, orǫdьje, orsti, ortь, orz, osь̀lъ, osъ̀tъ, osьla, osa, osà, osìna, oskъrdъ, osmъ, osnòvā, ostь̀nъ, ostrъ, ostrovъ, ot, otъ, otьcь, otъlěkъ, otъvětjati, otъverti, otъverzti, otъvorìti, otjьtnǫti, otjutiti, otlěkъ, otrokъ, otvětjati, otverti, otverzti, otvorìti, ovъ, ovь̀sъ, ovьcà, ovьnъ, ozòrdъ

Ō

ǭtrò, ǭtròba

P

pь̀lnъ, pь̑lstь, pь̀lzati, pь̑nь, pь̀rsь, pь̀rstъ, pь̑rstь, pь̑rxъ, pь̀sъ, pь̀strъ, pьcьlъ, pьkъlъ, pьkъlo, pālìti, pъlkъ, pьlztì, pьrati, pьrěti, pьrga, pьrgnǫti, pьrtь, pьrvъ, pьsàti, pīskàti, pīščàti, pьšenò, pъtъka, pъtákъ, pъtìca, pāxàti, pьxati, pьzděti, pa, pàdati, pàmętь, pàǭkъ, pàra, padorga, palьcь, palъka, palica, pariti, pasti, pavorzъ, paxati, paxnǫti, pazduxa, paziti, paznegъtь, paznogъtь, pažitь, pę̑dь, pě̀na, pě́stъ, pę̑stь, pę̑tь, pěgъ, pěga, pěgavъ, pȇktь, pȇlnъ, pèlti, pèlva, pȅpelъ, pěsъ̀kъ, pěšь, pętъ, pętà, pěti, pęti, pekti, pelenà, pelesъ, pelna, per, perdъ, perkъ, però, perti, pìti, pìtja, pȋvo, piskalъ, piskarь, piskorь, pitati, pitěti, pjьvàti, plъ̀tъ, pl̨uskъ, pl̨usna, pl̨ūtjè, plàkati, plástъ, plàvati, plàviti, plě̑šь, plěna, plěsnь, plěva, plesna, plesno, plesti, pletjè, ploskъ, plotъ, pluti, plūtò, plỳti, po, pǫ̀čiti, pǫ́tь, pǫ̀to, pǫčati, pǫčina, pǫditi, pǫgъvica, pǫgy, pȍjāsъ, pǫkъ, pǫkti, pȍl̨e, pòlmy, pòlxъ, pȏlzъ, pǫpъ, pǫpъkъ, pȍpelъ, pòrgъ, pȍrsę, pȏrxъ, pȏtъ, počìti, podъ, podъ̀šьva, podòba, podorgъ, poìti, pokòjь, polъ, polьdza, polè̌no, polěti, polìca, polsà, polšiti, poltьnò, polvъ, polxъ, porъnъ, porà, poriti, porti, posětiti, povinǫti, povorzъ, pozdъ, pozdьnъ, prъskati, pra, pràvъ, prę̀dati, prę̀dnǫti, pręsti, pretivъ, pri, prídъ, prijatelь, prijati, pro, pròčь, prǫgъ, prǫglo, prȏstъ, prodadja, prokъ, prosějati, prosìti, prosterti, proti, protivo, protivǫ, protivъ, proverti, pryskati, prysnǫti, pȗstъ, pustìti, puxati, puxlъ, puxnǫti, pỳrъ, pỳrьjь, pȳtàti

R

rāčìti, r̨uti, rъvàti, radi, raditi, rajati, razoriti, rě̑čь, rę̑dъ, rě̄kà, rębъ, rębь, rębъkъ, rębica, rębika, rębina, rědъkъ, rějati, rebrò, rekti, remy, rìnǫti, ritь, rǫ̑bъ, rǭkà, rǫbìti, rȏdъ, rȏgъ, ròjь, rodìti, rokъ, rosà, rovъ, rȗdъ, rȗx, rūnò, rỳdlo, rỳti

S

, , sъ̏lnьce, sъ̀nъ, sь̑rdьce, sьcati, sīdlò, sъdòrvъ, śěrъ, sъlъ, sъlàti, sъlojь, sъmьrtь, sъmè̌ti, sъn, sъpъ, sъpati, sъporъ, sъrěsti, sьrna, sьršenь, sъsàti, sъtȏ, sъxnǫti, sȃdъ, sadìti, sanь, sě̄dló, sę̀dzati, sę̀gati, sě̀jati, sě̀mę, sě̀nь, sě̑no, sě̀ti, sě̀verъ, sěděti, sèdmъ, sèdmь, sęgnǫti, sęgti, sęknǫti, sěkti, sérn̨ь, sérnъ, sěsti, sětь, sętjь, sedъlò, seló, serdà, sermъša, sermuša, sestrà, sìla, sítъ, sìto, sìvъ, sijàti, skòra, skorà, skorda, slàbъ, slàva, slìna, slìva, slimakъ, slǫ̀ka, slȍvo, slùšati, slȗxъ, slùxati, sluti, slỳšati, slyti, smьjàti, smьrdě̀ti, směxъ, smȏrdъ, snъxà, sněgъ, snuti, sǫ-, sǫ́dъ, sǫ̑kъ, sǫčiti, sǫdьrga, sǫdì, sǫditi, sǫdorga, sǫdorgъ, sȏkъ, sȏlь, sòldъkъ, sòlma, sȏlpъ, sòmъ, sòrka, sočìti, sokъ, solnъ, solnà, solovikъ, soltina, solvъ, solvьjь, solvikъ, sovà, sovati, soxà, spě̀ti, spě̑xъ, spěšiti, stьblь, stьblò, stьdzà, stьgna, stьlati, stàdo, stȃnъ, stàrъ, stàti, stàviti, stě̀nь, stenàti, stergti, stìgnǫti, stigti, stòlъ, stȏržь, stogъ, stojati, stonъ, stornà, strъjь, strьžь, strьžьnь, strьža, strьženь, strigti, strǫkъ, strȗpъ, strujà, strycь, stryjь, studъ, studènъ, studìti, stỳdnǫti, stydъ, sȗxъ, sujь, sunǫti, surovъ, sušìti, suti, svьrběti, svьtěti, svě̄tjà, svě̑tъ, svędnǫti, svętъ, svekrъ, svekry, svepiti, svinъ, svinьjà, svȏrbъ, svòrka, sy̑nъ, sỳpati, sỳrъ, sỳtъ, sỳtъjь, syrovъ

Š

šьvьcь, ščenę, ščítъ, šȇstъ, šȇstь, šìti, šibati, šȗjь, šulo, šurь

T

, tь̏nьkъ, tъ̀ščь, tъ̀ščьjь, tьla, tьlěti, tьlò, tьma, tъrgati, tàjati, tajìti, tatь, tě̀mę, tě̑sto, tędzati, tęgъ, tęga, tęgati, tęgnǫti, tęgti, těnь, tèrti, těsnъ, tęti, tęžъkъ, tekъ, tekti, telktì, tenetò, teplъ, tesъ, tesàti, tesla, teslò, teti, tìskati, tǫ̑gъ, tȏkъ, toliti, tolkà, topìti, tǭgà, tr̨ьje, trъ̑stь, trāvà, trāvìti, trě̄và, tręsti, tretь, tri, trǫdъ, trǫtъ, trovati, trȗpъ, trudъ, truti, tryti, tȗkъ, tȗrъ, tučьnъ, tvь̑rdъ, tvьrdь, tvȃrь, tvorъ, tvorìti, ty, tỳlъ, tỳsęti, tỳsǫti, tỳti

U

užasъ

Ū

ūslò, ūslò?, ūstà, ūzdà

V

, vь̑lkъ, vь̀lna, vь̀rša, vь̀rxъ, vъ̑šь, vьčera, vьdovà, vьlgъkъ, vьlnà, vъn, vъnъ, vъnьziti, vъnьznǫti, vъnьzti, vъnoziti, vъnùkъ, vъpìti, vьrěti, vьrgnǫti, vьrsta, vьrstva, vьrtě̀ti, vьśь, vьsь, vъsuje, vъtorъjь, vъtorъkъ, vъtorьnikъ, v̀ydra, vȃrъ, vaditi, varìti, vasъ, vę̀dnǫti, vě̀jati, vě̀ko, vě̑no, vě̀ra, vě̀trъ, vę̄zàti, vȅčerъ, věděti, vědrò, věja, vȇrsъ, vȇrskъ, větjati, vedrъ, vedro, velь, velьkъ, velьmi, velě̀ti, velìkъ, velkti, vergti, vermę, verslò, vertenò, veslò, vesnà, vesti, vetъxъ, veztì, vȋdъ, vìděti, virъ, vitь, viti, vixъrъ, vòl̨a, vòlga, vȏlkъ, vȏlsъ, vòn̨ь, vòn̨a, vȏrgъ, vȏrnъ, vòrna, vȏzъ, vodà, vodìti, voinъ, vojь, vojьna, voldati, volděti, voliti, volkà, volknò, volstь, volsti, volžiti, vorta, vortìti, voskъ, vozìti, vy, vy-, vỳgъn̨a, vỳgъn̨ь, vỳknǫti, vỳmę, vypь, vysь, vysòkъ

X

xabъ, xabьnъ, xabiti, xlě̀bъ, xlębь, xlǫdъ, xȏdъ, xȏldъ, xoditi, xoldьnъ, xomǫtъ, xorbrъ, xorna, xorniti, xoxotati, xromъ, xȗdъ, xvórstъ, xvojь, xvoja, xvorъ, xvorstьje

Z

zь̀rno, zьdь, zьdati, zьjati, zъlъ, zьlčь, zъly, zīmà, zьrěti, zъvati, za, zabordlo, zar̨à, zaverti, zę̀tь, zębnǫti, zěnica, zęti, zěvati, zelьje, zelènъ, zeml̨à, zìnǫti, zidъ, zijati, zmь̀jь, zmьjà, znьjati, znàmę, znàti, znamenьje, znojь, zȏbъ, zȏbь, zȍlto, zòrdъ, zȏrkъ, zobàti

Ž

žьdàti, žьlna, žьltъ, žьrьcь, žьrny, žьrti, žьrtva, žьvàti, žьzlъ, žàba, žalь, žarъ, žasiti, že, žę̄dàti, žę́dja, žę̀dlo, žę̀tva, žędьnъ, žȅlǫdь, žęti, žegti, žel̨a, želàti, želdъ, želdica, želě̀zo, želěti, želǫdъkъ, želsti, žely, želza, ženà, žeravъ, žeravь, žerbьjь, žerdlò, žerti, žezlъ, žezlò, žìca, žìla, žìti, žìto, žȋvъ, židъkъ, živìca, živòtъ, žùna, žuriti

til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12