tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А

а, абьє, авъгѹстъ, аглянє, анъглянє, азъ, акъӏ, ангєльскъ, апостольскъ, Асколдъ, Осколдъ, Асмудъ, аштє

Б

бєз, бєс, бє, бєзлобьѥ, блажєнъ, бльштати сѧ, бо, богородица, богъ, боӏаринъ, бол҄ьи, Борисъ, боричєвъ, борьѥ, брати, борѭ, борѥши, братонєвавидьникъ, братръ, братъ, братьӏа, брѣшти, брѣгѫ, брѣжєши, бъӏвати, бъӏти, бѫдѫ, бѫдєши, бързъ, Бѣло Ѥзєро, бѣлъ

В

в, варѧгъ, варѧжьскъ, Василий, вашь, весь, вєликъ, вєличати, вєличьѥ, вєльми, вєльможа, вєсєлити, вєсло, вєсти, вєдѫ, вєдєши, вӏатичи, видѣти, виждѫ, видиши, владѣти, власть, влъкъ, внѣ, вода, водитєль, воєвода, возъ, вой, Волга, воѥвати, воюѭ, воюѥши, врабий, врагъ, врѣмѧ, въ, въвадити, възварити, възвати, възвратити, възгарати, възгорѣти, въздолѣ, въздрадовати сѧ, въздрасти, въздрастъ, въздъӏханьѥ, въздъхнѫти, възложити, възнєсти, възрѣти, възъпити, възьмати, възѧти, въӏносити, Въӏшєградъ, вълѣсти, вънєзаапѫ, вънити, въринѫти, въскланӏати, въсприѩти, въспѧть, въстати, въсхотѣти, въсхъӏтати, въсѣсти, въторъӏи, вьсь, вѣвєрица, вѣдѣти, вѣмь, вѣси, вѣжа, вѣньць, вѣсть

Г

г, гасити, глава, глаголати, глаголъ, гладъ, гласъ, Глѣбъ, глѫбокъ, гнѣздо, голѫбникъ, голѫбь, гора, гордӏатинъ, горькъ, горѣти, господинъ, господь, гость, готинъ, грабити, градъ, градъкъ, грєти, грєбѫ, грєбєши, гривьна, гробъ, гръдити сѧ, Гюрги

Д

д, да, даӏати, даѭ, даѥши, дань, дати, дамь, даси, дворъ, двьрь, деместиковъ, дєвятъӏи, Дєрєвъӏ, диӏаволь, Диръ, Днѣпръ, до, доброта, добръ, добъӏти, домъ, досѣдѣти, драгъ, дрѹгъ, дрѹжина, дръжати, дръзновєньѥ, дрѣвлянинъ, дрѣвьскъ, дѹша, дъва, дъвѣ, дъвадєсѧтьнъ и чєтврътъ, дъӏмъ, дьнь, дѣӏати, дѣѭ, дѣѥши, дѣлати, дѣть, дѣтьскъ, дѣтѧ

Є

є, єдинъ, єщє

Ж

жалостьнъ, жє, жєлати, жєна, живъ, жити, житьѥ, жьзлъ

Ѕ

ѕ

З

з, за, зажєшти, заморьѥ, запрѣти, засъӏпати, затворити, звати, зовѫ, зовєши, звѣрь, зємл҄ӏа, злобьѥ, зрѣти, зълъ, зьрѣимо, зѣло

ӏ

ӏако, ӏакожє, ӏама, ӏахати ӏад-

И

, и, игорєвъ, Игорь, идє, ижє, из, избити, Изборьскъ, избрати, изгнати, иждєнѫ, иждєнєши, изгорѣти, изгъӏбати, изимати, ѥмлѭ, ѥмлѥши, изити, измрѣти, измъӏти, изнємошти, изодѣӏати сѧ, имати, ѥмлѭ, ѥмлѥши, имѣньє, имѣти, имамь, имаши, имѣти, имѣѭ, имѣѥши, имѧ, искати, ископати, Искоростѣнь, искочити, испасти, исправити, испросити, испѹстити, истъбъка, исѣшти, сѣкѫ, сѣчєши, ити, идѫ, идєши, июлии, июль

К

к, казатєль, како, каланъди, камъӏ, класъ, клѣть, кнѧжити, когда, козаринъ, кола, колєсє, конь, коньць, копьѥ, корабльць, кривичи, кромѣ, кръвопийца, кръмильць, крѣпъкъ, крѣсити, къ, къдє, къждо, Къӏєвъ, къӏӏанинъ, Къӏи, къи, коє, коӏа, кънѧгъӏни, кънѧжь, кънѧзь, къто, Кыѥвъ, кыѥвьскъ

Л

лєтѣти, лєшти, лѧгѫ, лѧжєши, ли, лицє, лодья, лоза, лѹчьи, лѹчє, лѹчьши, льгъко, льзѣ, лѣто, любити, любъ, людьѥ, лютъ

М

Малъ, малъ, меря, мєдъ, мєдѹ, мєчь, милость, милъ, мимо, миръ, мистишинъ, младєньствовати, млѣко, мовь, могъӏла, мои, моє, моӏа, молити, мор҄є, мошти, могѫ, можєши, мурома, Муромъ, мъӏти, мъӏѭ, мъӏѥши, мъногъ, мьнѣти, мьнѭ, мьниши, мьштати, мѣсѧць, мѫжь

Н

н, н҄ива, на, нагъ, надъ, наказати, наломити, нарочитъ, нарѧдъ, насєльникъ, насилити, наѹтрьѥ, начѧти, нашь, нє, нєбо, нєволӏа, нєистовити сѧ, нємилостивъ, нєсти, нєѹвѧдаѥмъ, ни, никифоровъ, никътожє, нитъка, Новъ Градъ, новъгородькъ, нога, носити, ноходьникъ, нѹрманє, нъ, нъӏн҄ӏа, нъӏнѣ

О

о, о, об, оба, обѣ, обѣ, обврътъӏвати, обида, обильнъ, обладати, облиӏати, обрадовати, обрътѣти, обънажити, овъ, ово, ова, овьца, одєжда, одрина, оканьнъ, око, окрѫгъ, Ольга, ользинъ, омачати, омрачати, омрътвѣти, онъ, оно, она, опѧть, орѫжьє, осада, оставити, остати, останѫ, останєши, отити, оторопъ, отрокъ, отъ, отъврѣшти, отъдаӏати, отъпѹстити, отъсѣкнѫти, отъчаӏати, отъчѹждити, отьнь, отьць

П

пагѹба, пачє, пєчаль, пити, пиѭ, пиѥши, плакати, плачѫ, платити, платъкъ, плачь, плємѧ, плодъ, плѹти, пловѫ, пловєши, плъкъ, по, побѣгнѫти, побѣдити, повєлѣти, повєсти, повьрзъӏвати, повѣдѣти, погрєти, погѹбити, подольѥ, подъ, пожєшти, пожити, пожѧти, познати, поимати, поити, поклонъ, покорити, полєтѣти, полӏанинъ, положити, Полотьскъ, полъ, полѹ, польскъ, помиловати, помолити, понєсти, понѣ, порѣзати, послѹшати, послѣдь, посъӏпати, посълати, потъкнѫти, потѧгнѫти, походити, почѹдити сѧ, почьстити, почѧти, поѩти, правъ, правьда, привѧзъӏвати, примъӏслити, принєсти, приникнѫти, приспѣти, пристати, пристроити, пристѫпити, присълати, прити, приѩти, приимѫ, приимєши, пробости, прозвати, прокъ, проньзнѫти, просити, простирати, противъ, противѫ, прочєѥ, прочьи, пръвъ, прѣгъбъ, прѣдати, прѣдъ, Прѣдъслава, прѣждє, прѣжєшти, прѣльстьнъ, пѹстити, пѹштий, пъртъӏ, пѣшь

Р

работа, рабъ, равьнъ, ради, радъ, раздаӏати, разливати, размъӏслити, разѹмъ, разѹмѣти, распасти, рєшти, рєкѫ, рєчєши, ровъ, родъ, Ростовъ, рѹсь, рѹсьскъ, рѣчь, Рюрикъ, рѫка

С

самъ, свєрѣпъ, свийнъ, свои, своє, своӏа, Свѣньлдъ, свѣньлжь, свѣтъ, Свѧтоплъкъ, Свѧтославъ, свѧтъ, сє, сєбє, сєликъ, Синєѹсъ, сицє, сиць, сицє, сица, скакати, сквозѣ, скозѣ, скора, слава, слово, словѣнинъ, слѹга, слѹжити, слѹжьба, слъза, слъӏшати, слѣпъ, Смольньскъ, Смядина, срьдьцє, ставити, стадо, старость, старъ, старѣйшинъ, стати, станѫ, станєши, стєнати, стоӏати, стоѭ, стоиши, страсть, страхъ, стръдьчинъ, стрѣха, сѹнѫти, съ, събьрати, съвєсти, съврьшити, съвъкѹпити, съвѣтьникъ, съдравити, съдѹмати, съдѣлати, съзрѣти, съӏнъ, съӏрорѣзаньѥ, съконьчати, съкрѹшити, съкѹпъ, съмирити, съмръкнѫти, съмрьть, съмѣр҄єньѥ, съмѣрити, сънѧти, съньмѫ, съньмєши, съпасти, съподобити, сърѣсти, състигнѫти, съсѹти, съсъпѫ, съсъпєши, сътворити, сътѫга, сь, сє, си, сѣвєръ, сѣдѣти, сѣмо, сѣсти, сѣдѫ, сѣтованьѥ, сѣтовати, сѣшти, сѣкѫ, сѣчєши, сѫдити

Т

т, тако, тачє, твои, твоє, твоӏа, тєшти, тєкѫ, тєчєши, ти, то, тогда, тожє, трєтьи, тризна, тръӏзна, Трѹворъ, трѣмъ, трѣмьнъ, тѹ, тъ, то, та, тъӏ, тѣло, тѧжькъ, тѫга, тѫжити

У

у

Ѹ

ѹ, ѹбийство, ѹбити, ѹбоӏати сѧ, ѹвъӏ, ѹвѣдѣти, ѹдарити, ѹзрѣти, ѹзьрѣти, ѹмил҄єнъ, ѹмрѣти, ѹмъ, ѹмъӏвати, ѹмъӏслити, ѹнити, ѹнъӏньѥ, ѹньи, ѹн҄є, ѹн҄ьши, ѹпити сѧ, ѹполѹчити сѧ, ѹпросити, ѹранити, ѹрокъ, ѹсирити, ѹслъӏшати, ѹста, ѹставлӏати, ѹставъ, ѹстрьмити сѧ, ѹсть, ѹсънѫти, ѹтръпати, ѹхо, ѹшєсє, ѹѥдинити

Х

чаӏати, чаѭ, чаѥши, число, чиштьнъ, ходити, Хоривъ, хотѣти, хоштѫ, хоштєши, храбръ, чьи, чьѥ, чьӏа, чьсть, чюдь, чѧстъ, чѧсть

Ц

црькъӏ, цѣлованьѥ, цѣрь, Цѣсарь Градъ

Щ

Щєкъ

Ш

шатьръ

Ю

южє, ѹжє, юность, ютро, ѹтро

Я

Ярославъ

Ѥ

ѥда, ѥликъ, ѥщє

Ѫ

ѫсобица

Ѩ

ѩти, имѫ, имєши

Ѯ

ѯ

Ѳ

ѳ

til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12