tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А

а, аћєли, аћєломъ, абьє, авгоста, азъ, акъі, ал҄чѫштиі, аминъ, анћєлі, анћєлъ, ангѣломъ, ащє, аштє, аштє кдє

Б

бєзѹмьнє, бєсѣдѹ, би, бискѹпа, бискѹпъ, благоволєниє, благовѣщаѭ, благодѣтьѭ, благослови, благословилъ, благословл҄єньѥмь, блажєни, близ, близньць, бо, бога, богатѹ, богатъіѩ, богатѣѧ, богомъ, богѹ, богъ, Божє, божіи, божьи, божьѥѭ, боѕѣ, боитє сѧ, бол҄ьшѧ, болєнъ, Болєславъ, болитъ, болѣашє, болѣзнь, болѧ, Братиславъ, Братиславѹ, братра, братръ, братрѣ, братъ, брѣзѣ, бѹкви, бъдѧщє, бъі, бъіваашє, бъівъшє, бъівъшѹ, бъівьшіи, бъілъ, бъістє, бъістъ, бъіша, бъішѧ, бъисть, бьсѣмь, бѣ, бѣахѫ, бѣашє, бѣашєтє, бѣхъ, бѣшѧ, бѫдєт, бѫдєтъ, бѫдѫтъ

В

в, в҄сѣхъ, в҄сѫ, вама, вамъ, Вардою, васъ, ваша, вєліѭ, вєлиємъ, вєсєли сѧ, вєсєлитє сѧ, вєсєлѧщѹ, відімъ, відѣшѧ, віѳлєємь, віѳлєома, видитъ, видѣвъшє, виѳаньја, виѳаньѧ, виѳаньѭ, владъікѡ, владъіцѣ, владѫщѹ, власъі, водѣ, вои, враѕи, врѣмѧ, всємь, всѣмъ, всѧ, въ, възбѹждѫ, възвєдєнъ, възвратішѧ сѧ, възвѣстишѧ, възгласи, въздастъ, въздрастє, въздрастъ, въздрастъшѹ, възлака, възлєжѧштиихъ, възъмѫтъ, възъпистє, възьмъ, възѧсѧ, въі, въісокѫ, въішніих, вънєзаапѫ, вънъ, въпьјаашєтє, въсади, въсєгда, въсі, въскорѣ, въскрьсє, въскрьсьнєтъ, въспроситъ, въспѣвъшємъ, въстанєтъ, вь, вьдовиць, вьзидє, вьсакъ, вьсєлєнѫѭ, вьсємь, вьсі, вьсја, вьсѣ, вьсѣкъ, вьсѣмъ, вьсѥмъ, вьсѧ, вѣкомь, вѣкъі, вѣмь, вѣньчани, вѣровавъшє, вѣроѭ, вѣрѹ, вѣрѹѭштиімъ, вѣрьнъі, вѣрѫ, вѣща, Вѧщєслава, Вѧщєславъ

Г

галілєѧ, глава, главѫ, глагола, глаголаашє, глаголано, глаголанъіихъ, глаголанѣмь, глаголастє, глаголашѧ, глаголъ, глаголъі, глаголь, глаголѣ, глаголѭшть, глагол҄єтъ, глагол҄ѧ, глагол҄ѭшта, глагол҄ѭщи, гласѹ, годинѣ, горѫ, господєви, господа, господи, господь, господьнь, господьнѣ, господю, господѹ, града, градъ, градьца, градѣ, гробѣ, грѧдєтъ

Д

да, давъідова, давъідовъ, давъідовѣ, дадѣашє, даєть, даждь, дамь, дастъ, дати, дашѧ, дєкѧбр҄ја, дєниє, дєсѧтє, дівішѧ сѧ, диѣволъ, диѣвол҄є, до, добра, добро, добръіи, добрѣ, долѹ, дома, домаши, домѹ, дон҄ьдєжє, достоитъ, достоить, Драгомира, дрѹгаа, дрѹгѹ, дрѹгъ, дрѹгь, дръжава, дръжащимъ, дѹха, дѹхомь, дѹхъ, дѹшє, дѹши, дѹшѧ, дѹшѫ, дъва, дъвѣ, дъшти, дьнє, дьнєхъ, дьни, дьниі, дьнь, дѣвици, дѣдъ, дѣдьн҄и, дѣломъ, дѣѭтъ сѧ

Є

є, єваггєльскѹю, єванћєлиѥ, єванћєльскѹ, єгда, єгда жє, єго, єгожє, єгожє аштє, єдиномь, єдиномѹ, єи, ємѹ, єпископа, єпископъ, єпискѹпѹ, єрєтичьско, єси, єстє, єстъ, єтєра, єтєрѹ, єтєръ, єю, єѧ, єѧжє, єѭ

Ж

жаждѫштиі, жє, жєна, жєноѭ, жєнъі, жита, житии, житьницѧ

Ѕ

ѕ, ѕѣло

З

з҄намєниє, законъ, зан҄є, заповѣдь, заповѣстъ, запрѣти, звѣздъі, зєми, зємл҄ѭ, златомь, зрѧщє, зълъ

І

іжє, іѕ, ізгънани, ізгънашѧ, ізнєси, іскѹсити сѧ, іскѹсиши, іскѹшаѧ, ісходѧштиімь, ісъіпана

И

и, иг, идємъ, идєтє, идєши, идѹ, идѣахѫ, идѣмъ, идѫ, иєрѹсалима, иждєнѫтъ, ижє, издрєчє, издрѣкъі, изідє, иисѹсови, иисѹсовъ, иисѹсѹ, иисѹсъ, или, има, имамъ, имамь, имаши, имєнємь, имєньмь, имєтє, имѹть, имъ, имѣахѫ, имѣти, имѧ, имѫщь, иніи, инъ, инъі, инѣми, иоана, иоанъ, иосіфь, иосифа, иродова, иродови, иродъ, иродьјадина, иродьјадъі, искаахѫ, искавшє, искони, исплънишѧ сѧ, исповѣдавьшє, исправити, истинѫ, истѹю, истѧѕаѭтъ, Исѹ, Исѹсъ, исходить, ити, ихъ, июдєѭ, июдѣи, июдѣѭ

Ј

ја, јави, јавишѧ сѧ, јавьјашє сѧ, јаждь, јажє, јазъікъ, јако, јакожє

К

к, како, каландъ, камєниє, камєнь, камєньємь, кдє, кєсарѣ, кѕ, клирикъі, клѧтвоѭ, клѧтвъ, кнѧзи, кнѧзь, когда, колижьдо, комѹ, Коньстантина, кости, кость, крашаашє, крилѣ, кротьци, крьстистє, крьститєлја, крьститєл҄ь, кто, къ, къдє, кънигъі, кънѧѕь, кънѧза, кънѧзь, къто, кь, кьждо, кѵрінієѭ

Л

л҄юбиши, лазара, лазаръ, латиньскъіѩ, лачѫщѧѩ, лєжѧштє, лєжѧшть, ли, лик҄инии, лѹкъі, лъжѫштє, лѣта, любл҄јаашє, людємъ, люди

М

м҄ножьство, мала, марієѭ, маріѣ, маріѭ, марта, марьи, марьина, марьја, Марьѩ, марѳа, марѳъі, марѳѣ, марѳѫ, матєри, матєрѭ, мати, мєнє, ми, миловаашє, милосрьдовавъ, милостивиі, мимо, мира, миръ, мирѣ, мисѣ, Михаилѹ, младьнєць, мнєи, многа, мноѕи, могѹ, моє, моєи, можєть, мои, моихъ, моја, молитвами, молитвъі, молитвѹ, Моравлѧнъі, Моравьскъіи, моѧ, мрьтвъіихъ, мъзда, мъі, мъішл҄јаашє, мънога, мъного, мъногъіѩ, мъноѕи, мьнимъ, мьнѣшѧ, мьшѫ, мѣста, мѣстѣ, мѣсѧца, мѫжѧ, мѫчєникъ, мѫчєници, мѫчєниѥ, мѵромъ

Н

н҄ємѹ, н҄ємь, н҄ємь жє, н҄ива, н҄имъ, н҄имь, на, наваждєна, навєчєриѥ, навъічє, нагъіѩ, назарєтьска, наложи, нам, намъ, напісаніє, напісаті, напісатъ сѧ, написати, нарєкѫтъ сѧ, наріцаєтъ сѧ, нарицаємъи, нарицаѥма, народа, народъ, народъі, нарѣстє, насъітѧтъ сѧ, начѧ, начѧтъ, нашєдѧтъ, нашємѹ, нашимъ, нашь, нашѧ, наю, нє, нєбєсєхъ, нєбєснъіих, нєбєсьскоє, нєбо, нємили, нєпраздъноѭ, нєприѣзни, нєприѣзнь, нєсє, нєсѹмнѣніємъ, німъ, ніхъ, никтожє, нихъ, ничьсомѹжє, нищиимъ, ништиі, но, ногѫ, ноѕѣ, Нотара, нощьнѫѭ, нощьѭ, ношти, ноштиі, ношть, нъ, нъі, нъін҄ја, нъін҄ѣ, нъінѣ, нѣстъ

О

о, оба, обидѣти, обинѹѧ сѧ, обитъі, обитѣли, обрѣли, обрѣсти, обрѣтє, обрѣтѫ, обрѧстєтє, обрѫчєнѫѭ, обѹѣєтъ, объічаю, одѣваашє, олтар҄ємь, она, они, оно, онъ, осіѣ, осолитъ сѧ, остави, оставишѧ, оставьєна, отвръзъ, отврьзєтє сѧ, отідѫ, отиди, отрока, отрокомъ, отрокъ, отрочѧті, отъ, отъврьгъшє сѧ, отъвѣща, отъвѣштавъ, оть, отьръши, отьчьствіѣ, отьцѹ, отьцъ, отьць, очи, очью

П

падъ, пакъі, памѧть, пастъірі, пастъирі, пастъирь, пачє, пєтрѹ, пєчальнъ, пии, писати, писмєна, питѣашє, пишєтъ, плачѫштєи, плодъ, плѧса, по, побити, повєлѣ, повітъ, поганьства, погрѣсѧ, под҄вігьшє сѧ, подобилисѧ, подъ, поживєтъ, поимъ, показа, поклониши, положі, положишѧ, помазавъшија, помиловани, помилѹи, поносѧтъ, попираєма, посла, посли, послѹжиши, послѹшајаи, послѣдь, послѣдьн҄ѩѩ, постави, поставишѧ, пострадавъшє, пострижєнъ, пострижєньѥ, пострищи, посълавъ, посъластє, потъкнєтъ сѧ, почиваи, пошть сѧ, поѣтъ, поѧтъ, правъдъі, правьдьнаѥго, правьдьникъі, при, приди, призва, призъва, прикоснѫ сѧ, принѣсѧ, присно, приспѣ, пристѫпи, пристѫпишѧ, пристѫпл҄ьшє, притъчѫ, пришєдъ, пришьдъшє, пришьли, приѥмл҄јаашє, прозьрѣстє, пророка, пророкъі, пророчьскоѥ, просвьтѣшѧ сѧ, просиши, прославитъ сѧ, прославьѥни, просѧть, прочѧја, пръвоє, пръвомѹ, пръвъіхъ, пръвѣнєць, прьвѣньць, прѣбъістъ, прѣдашѧ, прѣдъ, прѣждє, прѣидѣмъ, прѣидѫ, прѣтъкнєши, пѹсти, пѹстъін҄ѭ, пѧть, пѫти

Р

работаѭщиимъ, рабъ, равви, ради, радость, радѹитє сѧ, радѹѭ сѧ, радъ, разор҄ѭ, ракахъ, расти, растѣашє, рєкъі, рєкѫ, рєкѫтъ, рєчє, роді, роді сѧ, родітъ, рождьства, рождьша, Ростиславъ, рьци, рѣкъі, рѣчи, рѣчь, рѣшѧ, рѫкахъ

С

с, самовладастьци, самъ, своєго, своєи, своємѹ, своємъ, своєѭ, свои, своими, своимъ, своихъ, свомъ, своѣ, своѧ, своѩ, своѭ, свѣта, свѣтильници, свѣтомъ, свѣтъ, свѧтааго, свѧтии, свѧтъі, свѧтъіи, свѧтъіихъ, свѧтъіѩ, сє, сєбє, сєбѣ, сєго, сємъ, сємь, сєстръі, сєстрѣ, сєстрѫ, сіа, сіи, сію, си, сијаѭтъ, силъі, сицє, сказалъ, сла, слава, славѣ, славѧштє, слово, словѣньскъіѩ, сложи, слѹжаахѫ, слѹжаашє, слѹхъ, слъішавъ, слъішавъшє, слъішавъша, слъішати, слъішашѧ, слѣпьса, соль, сръдцємь, срьдьци, срѣдѣ, ст҄ранѣ, ст҄рахомъ, ста, ставъ, стадии, стадѣ, стєпєньнѣѥмь, столѣ, стражѫ, странъі, страньнъіѩ, строи, строити, стрѣгѫщє, сѹрієѭ, сѹть, сѹща, съ, събєрѫ, събираѧи, съблюдаашє, съборъ, събравъ, събъістъ сѧ, събъравъшє, събьрати, съврьшєнъ, съвѣтъ, съвѧза, съзиждѫ, съі, съіновє, съінѹ, съінъ, съказа, съмирѣѭштиі, съмрьти, съна, съпасєниѥ, съпасєнъ, съпасѹ, съпасъ, съпоспѣшникъі, сърѣтъ, сътвори, сътвор҄ѭ, съхран҄єнъі, сь, сьдє, ськазашѧ, сьѭ, сѣдє, сѣдѣашє, сѣдѧшта, сѧ, сѫтъ, сѫщѧ, сѫштєѭ

Т

тако, таковаго, тамо, твои, творјаашє, твоѩ, твоѭ, тєбє, тєбѣ, тєтрархъ, ти, тлъкѹщимъ, то, тогда, тогда жє, того, тоиждє, томѹ, томь, трєхъ, трѹдєнъ, трѹдна, трѹдъ, тѹ, тъ, тъі, тъкъмо, тьмьници, тьмьницѫ, тѣло, тѣлѡмъ, тѣмьжє, тѣхъ, тѧ

Ф

фєѵроара, филипа, филосоѳу, филосѡѳє, филосѡѳа, филосѡѳъ

Ѹ

ѹ, ѹбити, ѹбо, ѹбогъіѩ, ѹбоја сѧ, ѹбоѣшѧ сѧ, ѹгобьѕи сѧ, ѹгоди, ѹготова, ѹємъ, ѹзьрѣвъ, ѹзьрѧтъ, ѹмльчитє, ѹмрьлъ, ѹмрѣтъ, ѹмьрємъ, ѹмьръшѹ, ѹслъіша, ѹста, ѹстимъ, ѹстъ, ѹсъпє, ѹсъпєньи, ѹсѣкнѫ, ѹтврьди, ѹтѣшаѭтъ, ѹтѣшѧтъ сѧ, ѹчаашє, ѹчєникомъ, ѹчєници, ѹчитєлѧ

Х

хвалѧштє, хвалѧштиихъ, чєсть, чєтъіри, чєтъірь, чимь, чистиі, чловѣкъ, чловѣкъі, чловѣкѹ, чловѣци, чловѣцѣхъ, хлѣби, хлѣбѣ, ходитъ, хотѧ, хощєши, хоштєта, хранимъ, христа, христіанєскъ, христіаньскѹю, христѹ, христъ, христѣ, Хрьстє, хрьстова, Хрьстъ, чьто

Ѡ

ѡтвръгшимъ, ѡтвръѕаєть, ѡтвѣща, ѡтьцъ

Ц

царь, царю, цир'чь, цлавѫ, црък҄бьнѣємь, црькъви, цѣсар҄ь, цѣсарьстбиѣ, цѣсарьство, цѣсарьствѹѭштѹ

Ч

Чєси, Чєсѣхъ

Ш

шєдъ

Ѣ

ѣжє, ѣко, ѣкожє, ѣслєхъ

Ю

южє

Ѥ

ѥжє, ѥмѹжє, ѥщє, ѥю

Ѧ

ѧ, ѧти

Ѩ

ѩжє

Ѳ

ѳома

til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12