tilbage til Østeuropaportalen
Ordbogserver om slavisk sproghistorie
på Portalen for Østeuropastudier
А

а, абьє, Авгостъ, авити, аггєлъ, азъ, акъі, алкати, алчѫ, алчєши, аминъ, асти, амь, аси, аштє

Б

бєзѹмьнъ, бєсѣда, бискѹпъ, благовол҄єньє, благовѣштати, благодѣть, благословити, благословл҄єньѥ, блажєнъ, близньць, близь, бо, богатъ, богатѣти, богъ, божьи, бојати сѧ, боѭ, боиши, бол҄ьи, Болєславъ, больнъ, болѣзнь, болѣти, Братиславъ, братръ, братъ, брѣгъ, бѹкъі, бъдѧти, бъждѫ, бъждиши, бъівати, бъіти, бѫдѫ, бѫдєши

В

Варда, вашь, вєлии, вєсєлити, видѣти, виждѫ, видиши, Виѳаньа, Виѳлєємъ, владъіка, власти, владѫ, власъ, вода, вои, врагъ, врѣмѧ, въ, възбѹдити, възвєсти, възвратити, възвѣстити, възгласити, въздати, въздрасти, въздрастити, възити, възлакати, възлєжати, възъпити, възьмати, възѧти, въісокъ, въішн҄ьи, вънєзаапѫ, вънъ, въпити, въсадити, въсєгда, въсєлєнъ, въскорѣ, въскръснѫти, въспросити, въспѣвати, въстати, въторъіи, вьдовиць, вьсакъ, вьсь, вьсѣкъ, вѣдѣти, вѣмь, вѣси, вѣкъ, вѣньчати, вѣра, вѣровати, вѣрьнъ, вѣштати, Вѧщєславъ

Г

Галілєја, глава, глаголати, глаголъ, гласъ, година, гора, господь, господьн҄ь, градъ, градьць, гробъ, грѧсти, грѧдѫ, грѧдєши

Д

да, давъідовъ, дајати, даѭ, даѥши, дати, дамь, даси, дєк҄ѧбр҄ь, дєсѧть, дівіти сѧ, до, добръ, добрѣ, долѹ, дома, домашьнь, домъ, дон҄ьдєжє, достојати, Драгомира, дрѹгъ, дръжава, дрьжати, дѹхъ, дѹша, дъва, дъвѣ, дъвадєсѧтьнъіи и чєтврътъіи, чєтврътьѥѥ, чєтврътьјаја, дъвадєсѧтьнъіи и шєстъіи, дъшти, дъштєр, дьнь, дьѣволъ, дѣвица, дѣдъ, дѣдьнь, дѣјати, дѣѭ, дѣѥши, дѣло

Є

єваггєльскъ, єванћєльскъ, єванћєльѥ, єгда, єгда жє, єдинъ, єпископъ, єрєтичьскъ, єтєръ

Ж

жє, жєна, жито, житьница, житьѥ, жѧдати

З

законъ, зан҄є, заповѣдь, заповѣдѣти, запрѣтити, звѣзда, зємл҄ја, злато, знамєньѥ, зълъ, зьрѣти, зѣло

І

ізнєсти, іскѹсити, іскѹшати, істѧзати

И

, и, идєти, идѫ, идєши, Иєрѹсалимъ, ижє, ижє аштє, из, изгънати, иждєнѫ, издрєшти, изіти, иисѹсовъ, Иисѹсъ, или, имѣти, имамь, имаши, имѧ, инъ, Иоанъ, Иосіфъ, Иосифъ, иродовъ, Иродъ, Иродьјада, иродьјадинъ, искати, искаѭ, искаѥши, искати, иштѫ, иштєши, искони, искѹсити, испльнити, исповѣдати, исправити, истина, истъ, Исѹсъ, исходити, исъіпати, ити, идѫ, идєши, иц, Июдѣа, Июдѣи

Ј

јавити, јако, јакожє, јасли

К

како, каландъі, камєньє, Кєсар҄ь, клирикъ, клѧтва, когда, колижьдо, Коньстантинъ, кость, красити, крило, кротъиъ, крьститєл҄ь, крьстити, къ, къдє, къдє аштє, къждо, кънига, кънѧѕь, кънѧзь, къто, Кѵринии

Л

Лазаръ, лакати, латиньскъ, лєжати, ли, Ликинии, Лѹка, лъгати, лъжѫ, лѣто, любити, людъ

М

малъ, мартъ, марьинъ, Марьја, Марѳа, мати, миловати, милосрьдовати, милостивъ, мимо, миръ, миса, Михаилъ, младьньць, мои, молитва, Моравлјанинъ, Моравьскъ, мошти, могѫ, могєши, мрьтвъ, мъзда, мъіслити, мъногъ, мъножьство, мьнии, мьнѣти, мьнѣти, мьнѭ, мьниши, мьша, мѣсто, мѣсѧць, мѫжь, мѫчєникъ, мѫчєньѥ, мѵро

Н

н҄ива, на, навадити, навєчєрьѥ, навъікнѫти, нагъ, Назарєтьскъ, наложити, напісаньѥ, напісаті, написати, нарєшти, наріцати, нарицати, народъ, наслѣдити, насъітити, начѧти, нашь, нє, нє ѥс-, ѥсмь, ѥси, нєбєсьнъ, нєбєсьскъ, нєбо, нємилъ, нєпраздьнъ, нєпријазнь, нєсти, нєсѹмьнѣньѥ, никътожє, ничьтожє, ништь, ништє, ништа, нога, Нотарь, ношть, ноштьнъ, нъ, нъін҄ја, нъін҄ѣ, нъінѣ

О

о, оба, обѣ, обѣ, обидѣти, обинѫти сѧ, обити, обитѣль, обрѣшти, обрѫчити, обѹјати, объічаи, одѣвати, око, олътарь, онъ, осолити, оставити, осьјати, отврьзати, отвѣштати, отити, отрокъ, отрочѧ, отрѣти, отъ, отъврѣсти, отъврѣшти, отьчьствьє, отьць

П

пакъі, памѧть, пасти, падѫ, падєши, пастъир҄ь, пачє, Пєтръ, пєчальнъ, писати, писмѧ, пити, пиѭ, пиѩши, питѣти, плакати, плачѫ, плодъ, плѧсати, по, побити, повєлѣти, повити, поганьство, погрєти, подвигнѫти, подобити, подъ, пожити, показати, поклонити, положити, помазати, помиловати, поносити, попирати, послѹжити, послѹшати, послѣдь, послѣдьнь, поставити, постити с, пострадати, пострижєньѥ, постришти, посълати, потъкнѫти, почивати, поѧти, правьда, правьдьникъ, правьдьнъ, при, призъвати, приимати, прикоснѫти сѧ, принєсти, присно, приспѣти, пристѫпити, прити, притъча, прозрѣти, пророкъ, пророчьскъ, просвьтѣти, просити, прославити, прочь, прьвъ, прьвѣньць, прѣбъіти, прѣдати, прѣдъ, прѣждє, прѣити, прѣтъкнѫти, пѹстити, пѹстъін҄и, пьсати, пьшѫ, пьшєши, пѧть, пѫть

Р

работати, рабъ, равви, ради, радовати сѧ, радость, радъ, разорити, рака, расти, растѫ, растєши, рєшти, рєкѫ, рєчєши, родити, рождьство, Ростиславъ, рѣка, рѣчь, рѫка

С

самовладастьць, самъ, свои, своє, своја, свѣтильникъ, свѣтъ, свѧтъ, сє, сєбє, сєдмъіи, сєстра, сијати, сила, сицє, слава, славити, слово, словѣньскъ, слѹжити, слѹхъ, слъішати, слѣпьсь, соль, срьдьцє, срьдьць, срѣда, стадии, стадо, стајати, стаѭ, стаѥши, стати, станѫ, станєши, стєпєньнъ, столъ, стража, страна, страньнъ, страхъ, строити, стрѣшти, стрѣгѫ, стрѣгєши, Сѹріја, съ, съблюдати, съборъ, събрати, събъіти, събьрати, съврьшити, съвѣтъ, съвѧзати, съзидати, съінъ, съказати, съложити, съмирјати, съмрьть, сънъ, съпасєньѥ, съпасти, съпасъ, съпоспѣшьникъ, сърѣсти, сътворити, съхранити, сь, сьдє, сѣдѣти, сѣсти, сѣдѫ

Т

тако, таковъ, тамо, твои, творити, тєтрархъ, тлѣшти, тлькѫ, тлькєши, то, тогда, тогда жє, трѹдъ, трѹдьнъ, трьє, три, три, тѹ, тѹиждє, тъ, тъі, тъкъмо, тьмьница, тѣло, тѣмьжє

Ф

фєѵроар҄ь, Филипъ, Филиппъ, философъ

Ѹ

ѹ, ѹбити, ѹбо, ѹбогъ, ѹбојати сѧ, ѹгобьзити цѧ, ѹгодити, ѹготовати, ѹзьрѣти, ѹи, ѹмлъчати, ѹмрѣти, ѹслъішати, ѹста, ѹстити, ѹсънѫти, ѹсъпєньє, ѹсѣкнѫти, ѹтврьдити, ѹтѣшати, ѹтѣшити, ѹчєникъ, ѹчитєль, ѹчити, ѹчѫ, ѹчиши

Х

хвалити, чєтъірє дєсѧтє, чєтъірє, чєтъіри, чистъ, чловѣкъ, хлѣбъ, ходити, хотѣти, хоштѫ, хоштєши, хранити, христіаньскъ, Христъ, хрьстовъ, Хрьстъ, чьсть, чьто

Ц

царь, цир'чь, цлава, цръкъвьнъ, црькъі, ць, цѣсар҄ь, цѣсар҄ьствовати, цѣсарьство, цѣсарьствьє

Ч

Чєси, Чєхъ

Ю

южє

Ѥ

ѥс-, ѥсмь, ѥси, ѥщє

Ѩ

ѩзъікъ, ѩти, имѫ, имєши

Ѳ

Ѳома

til startsiden Om serverenStatistik
Cookie- og privatlivspolitikDatenschutzData Privacy Policy"
gå til top
© 2015-2018 Martin Podolak Powered by Glossword 1.8.12